Henrik Spang-Hanssen

hssph "at" yahoo "dot" com

Artikler


Indtrængen ("deep linking") i andres databaser

(side 1-3 I Lov & Data nr. 68, December 2001, ISSN 0800-7853)

Handlinger på Internettet er i stor udstrækning dækket af tidligere vedtagen lovgivning og kræver kun i et mindre omfang ny lovgivning. I mangel af sidstnævnte kan ellers forældede juridiske begreber bliver søgt genskabt. Et sådant eksempel kan hentes fra USA, hvor ejere af databaser på forskellig måde forsøger at beskytte deres databaser.

I flere stater er indholdet i databaser ikke omfattet af fx nugældende copyright lovgivning, og advokater for databaseejerne har derfor forsøgt at finde andre juridiske begreber til beskyttelse mod tredjemænds benyttelse af databaserne i strid med ejernes forskrifter. Et forsøg har været at puste nyt liv i common law begrebet "trespass to chattels" (ejendomskrænkelse af løsøre, erstatningssøgsmål i anledning af "tilegnelse").

Påstande om trespass to chattels har i USA været anvendt dels i sager, hvor massiv uopfordret e-mailing (spamming) har "beslaglagt" dele af databaser eller chikaneret service providers kunder, [FN1] dels i sager, hvor tredjemænd på forskellig måde har hentet dataoplysninger ("deep linking"). Nærværende artikel vil omhandle sidstnævnte type sager involverende anvendelse af automatiserede software roboter ("spiders" eller "crawlers"), hvorom der i USA er offentliggjort 3 sager.

eBay v. Bidder's Edge [FN2]
eBay, der via en webside tilbyder sælgere muligheden for at opliste effekter til salg og giver potentielle købere muligheden for at søge i disse lister og angive auktionsbud på salgsemner, anmodede retten om en kendelse mod Bidder's Edge's brug af dets database i strid med eBay's brugerbetingelser, som en bruger skal acceptere ved klik på en "I accept" knap.

Brugerbetingelserne forbyder brug af enhver robot, spider, anden automatisk indretning, eller manuel proces til sporing eller kopiering af websiden eller indhold heri uden forudgående skriftlig tilladelse. Bidder's havde afvist at indgå en betalingslicens med eBay.

Bidder's Edge har en webside, som tilbyder on-line auktionskøbere muligheden for at søge efter salgsemner på tværs af diverse on-line auktionssider, hvorved køberen undgår at skulle søge på de enkelte auktionssider. Websiden, der også indeholder anden service og information, indeholder links direkte til den enkelte effekts auktionsside, dvs. udenom det pågældende auktionhus' hjemmeside med brugerbetingelser. Til indsamling af oplysninger til denne webside anvender Bidder's robotter, og ved brug af alternerende proxy servers undgår Bidder's auktionshusenes, herunder eBay's, eventuelle forsøg på blokering af masseindsamling af oplysninger.

Der var i sagen enighed om, at Bidder's hentede informationer fra eBay's webside ca. 100.000 gange om dagen. eBay anslog denne aktivitet svarede til ca. 1,5 % af opslag i dets database og en skadevirkning svarende til 45-61.000 $ over en 10 måneders periode.

Retten afviste at tage stilling til spørgsmål om skade af renommé men tog kun hensyn til byrden og brugen af eBay's computersystem. Dommeren fandt, at Bidder's brug af robotter ikke indebar nogen trussel i form af uoprettelig skade eller skade i relation til eBay's kunders anvendelse af databasen.

Derimod fandt retten, at Bidder's fortsatte overtrædelse af eBay's fundamentale ret til at udelukke andre fra dets computer systemer udgjorde en tilstrækkelig uoprettelig skade som hjemlede udstedelse af en forbudskendelse, fordi det ellers kunne opfordre andre tredjemænd til at gøre det samme og dermed tilsammen skade funktionsdygtigheden af eBay's webside og database.

Det nye fra sagen er, at retspraksis i Californien hidtil har været, at der ikke kunne udstedes forbudskendelse på basis af en "ongoing trespass to chattels," mens der har været hjemmel til at udstede forbud i tilfælde af "trespass to real property." Retsligt var problemet, at Bidder's indtrængen i eBay's database ikke indvirkede på eBay's kunders brug heraf, hvorfor en basal betingelse for udstedelse af forbud pba. reglerne om "trespass to real property" ikke var til stede, samt at selvom robotfunktionen var "ongoing," ville denne næppe kunne betegnes som udgørende en tilegnelse, hvilket hidtil havde været en betingelse for udstedelse af forbud pba. "trespass to chattels." [FN3] Sagen er anket.

Ticketmaster v. Tickets.com[FN4]
Ticketmaster sælger med eneret billeter gennem websider, som for hver begivenhed indeholder information om tid, sted, pris samt om hvorledes billetter kan købes. Hjemmesiden indeholder nederst brugervilkår, som blandt andet forbyder kopiering for kommerciel brug, men en bruger påtvinges ikke at læse disse, men kan gå direkte videre til andre sider.

Tickets.com's webside, som i mindre omfang også sælger billetter, har som hovedformål at samle informationer fra forskellige billetsælgere og opliste de samlede begivenheder med angivelse af hvem der sælger billerne. En bruger får oplyst, at denne via en hyperlink vil kunne få websiden for sælgeren af den pågældende begivenhed - men udenom sælgerens hjemmeside. Til vedliggeholdelse af sin webside anvender Tickets.com roboter, som i ca. 10-15 sekunder fuldt ud kopierer de enkelte sælgeres websider til dets egen server, for derefter at ekstrahere informationer om pris, tid, sted og URL-adresse og formatere disse få oplysninger i dets egen udforming på Tickets.com's webside, mens resten af de kopierede oplysninger bliver slettet.

Begge firmaer har indtægter fra annoncering på deres websider, og Ticketmasters problem var, at sagsøgtes handlen medførte, at antallet af indtægtsgivende hits på Ticketsmasters sider blev formindsket.

Retten påpegede, at det ikke var tilstrækkeligt for at gøre en websides brugerbetingelser gældende, at disse var anført på hjemmesiden, men krævede tillige at der forelå en accept heraf.

Endvidere fandt retten, at de basale fakta, som sagsøgte hentede og overførte til sine sider, ikke var copyretligt beskyttet. Den påpegede, at Tickets.com var omhyggeligt med ikke at anvende den opsætning og de formater, som sælgerne anvendte.

Til spørgsmålet om trespass bemærkede retten, at der ikke forelå de nødvendige beviser til opfyldelse af betingelserne for udstedelse af forbudskendelse pba. "trespass to chattels," såsom alvorlig hindring af funktionsdygtigheden af sagøgerens webside og database. Ninth Circuit stadfæstede afgørelsen i januar 2001.

Register.com v. Verio [FN5]
Register.com er en af flere registratorer for top-level domæne navnene .com, .net og .org og skal ifølge aftale med ICANN formidle en on-line, interaktiv WHOIS database. I april 2000 skærpede Register.com sine brugerbetingelser, således at en bruger ikke måtte bruge data "to (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by telephone; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to Register.com (or its system). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is expressly prohibited without the prior written consent of Register.com. Register.com reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by these terms. Det med kursiv angivne er ikke i overensstemmelse med ICANN's krav til registratorer, hvilket ICANN påpegede overfor retten i en støtteerklæring for sagsøgte.

Verio, som ikke leverer domain navne, konkurrerer med Register.com om at levere diverse services, inklusiv website hosting og udformning af websider. Til brug for dets virksomhed anvender Verio daglig roboter, som kopierer de forskellige registratores WHOIS databaser for derefter at sammenholde dagens udgave med den forgående dags og derefter ekstrahere nytilkomne domain navne-ejere, som Verio derefter gennem bl.a. direct mail og telemarketing tilbyder sin service.

Retten afviste sagsøgtes påstand om, at sagsøgerens websides brugerbetingelser ikke var gældende, fordi der ikke krævedes en positiv accept heraf gennem klik på et ikon eller anden tastning af accept. Dommeren fandt, at brugerbetingelserne var tydeligt angivet på Register.com's webside, samt at sagsøgte ved at iværksætte en søgning havde manifesteret accept af at være bundet af brugerbetingelserne.

For så vidt angår Register.com's delpåstand om "trespass to chattels," pointerede retten, at sagsøgte havde fået meddelelse om, at dets anvendelse af roboter var uacceptabel for Register.com, hvorfor Verio fra dette tidspunkt kunne være ansvarlig for en skade på Register.com's computer systemer, såfremt sagsøgeren kunne dokumenter skade.

Retten skønnede -- hverken retten eller parterne kunne anslå nogen talstørrelser -- at der forelå tilstrækkelige oplysninger til, at Verio's anvendelse af robotter indebar possessorisk forstyrrelse og bemærkede, at sagsøgte ikke benægtede, at robotbrugen influerede på Register.com's systemkapacitet.

Endelig anførte retten -- under henvisning til eBay-sagen -- at såfremt Verio's brug blev erklæret lovligt, ville andre tredjemænd kunne gøre det samme med det resultat, at Register.com's system kunne få nedbrud. Forbud blev udstedt. Sagen er anket.

Afsluttende kommentarer
Sagerne rejser adskillige spørgsmål i relation til on-line brug, herunder om brugere af en websides indhold og data er bundet af sidens brugervilkår i tilfælde såsom i Register.com sagen, hvor der ikke stilles krav om, at brugeren aktivt skal acceptere vilkårene, forinden der gives videre adgang til websiden. Det sidste er særdeles udtrykkeligt stillet som betingelse i sagen Specht [FN6] fra juli 2001, mens adskillige andre retsafgørelse i USA hidtil alene har krævet, at brugeraftalen er lettilgængelig -- fx gennem link nederst på hjemmesiden -- og overskuelig at læse.

Udover spørgsmålet om brugsretten til anvendelse af indholdet af databaser, må man set fra et europæisk synspunkt håbe, at amerikanske database ejere får medhold i deres sager og dermed i, at databaserne kun må benyttes i overensstemmelse med ejernes brugerbetingelser. I modsat fald vil personoplysninger givet under specielle konditioner til diverse databaser ikke kunne beskyttes mod tredjemænds helt vilkårlige databasekopiering og brug heraf.

Kun derved kan den enkelte bruger sikre sig mod at få tilsendt uønsket e-mail og dermed opnå samme forhold som i "the brick and mortar" verden, hvor det i mange lande er muligt at undgå at modtage reklamepost. I EU har det hidtil været holdingen, at borgerne skal "opt-in" fremfor "opt-out" i relation til uopfordret e-mailing.

Et andet spørgsmål er, hvilket retsbegreb, som bør være det rette middel. Professor Dan L. Burk gør gældende, at "trespass to chattels" er uegnet, og at en ejers rettigheder ofte tilsættes af hensynet til offentlighedens anvendelse.[FN7]
FN1 Se fx Thrifty-Tel, Inc. v. Bezenek, 46 Cal.Rptr.2d 468, 473 (Cal. App 4 Dist, Juni 1996); CompuServe, Inc. v. Cyber Promotins, Inc., 962 F.Supp 1015, 1023 (S.D. Ohio, Feb. 1997); Intel Corp. v. Hamidi, 1999 WL 450944 *1 (Cal. Super., April 1999) og Internet Doorway, Inc. v. Parks, 138 F.Supp.2d 773, 777 (S.D.Miss., April 2001)("The active... nature of e-mail weights in favor of finding personal jurisdiction").

FN2 eBay, Inc. v. Bidder's Edge, Inc., 100 F.Supp.2d 1058 (N.D.Cal., Maj 2000)(Anket til 9 th Circuit).

FN3 Ibid 1067.

FN4 Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., 2000 WL 525390 (C.D.Cal., Marts 2000) og 2000 WL 1887522 (C.D.Cal., Aug. 2000), sidstnævnte stadfæstet af 2001 WL 51509 (9 th Circuit, Jan. 2001).

FN5 Register.com, Inc. V. Verio, Inc., 126 F.Supp.2d 238 (S.D.N.Y., Dec. 2000) (Anket til 2 nd Circuit).

FN6 Sprect v. Netscape Communications Corp., 2001 WL 755396 (S.D.N.Y.).

FN7 Dan L. Burk, Trouble with Trespass (1999) på www. isc.umn.edu/research/papers/trespass-ed2.pfd (Sidst besøgt 10. oktober 2001).


Marts 21, 2002